Danh mục sách giáo khoa lớp 1 và lớp 2

Đăng lúc: 15:11:37 01/06/2021 (GMT+7)

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định Danh mục sách giáo khoa dùng trong trường Tiểu học từ năm học 2021 -2022

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1766    /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày   27 tháng năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, từ năm học 2021- 2022

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng  năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách  giáo khoa trong sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019 về việc phê duyệt Danh mục sách giáo  khoa lớp 1; số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2020 về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh; số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21/02/2020 về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1; số 756/QĐ-BGDĐT ngày 18/3/2020 của về việc phê duyệt bổ sung Danh mục sách giáo khoa lớp 1; số 709/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2; số 718/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 của về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6, sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thực hiện từ năm học 2021 - 2022;

Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 năm học 2021 - 2022 trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1236/TTr-SGDĐT ngày 12/5/2021 (kèm theo kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các  Hội đồng lựa  chọn sách giáo khoa lớp 1, lớp 2  và lớp 6 năm học  2021 - 2022 trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa).


2

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục sách giáo khoa  lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, từ năm học 2021 - 2022.

(Có Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 đến các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để tổ chức thực hiện từ năm học 2021-2022 và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

-  Như Điều 3 Quyết định;

-  Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c);

-  TT Tỉnh ủy; HĐND tỉnh (để b/c);

-  Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

-  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

-  Cổng TTĐT tỉnh;

-  Lưu: VT, VX.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Đầu Thanh Tùng


 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /      /2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

 

STT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

 

1

 

Toán 1

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng,

Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

 

2

 

 

Tiếng Việt 1

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, Thị Lan, Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Trần

Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm.

 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

3

 

Đạo đức 1

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Lê Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

4

 

Âm nhạc 1

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Đặng

Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

 

5

 

 

Mĩ thuật 1

Nguyễn Xuân Tiên (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Minh

Thiên Hoàng, Nguyễn Hồng Ngọc, Lâm Yến Như.

 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

6

Tự   nhiên   và  hội 1

Mai Sỹ Tuấn, Bùi Phương Nga (Chủ biên), Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái, Nguyễn Thị Thu Trang.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

 

7

 

Giáo dục Thể chất 1

Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên

kiêm    Chủ   biên),   Nguyễn   Công Trường.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

 

8

 

Hoạt    động            trải nghiệm 1

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Quang Tiệp, Ngô

Quang Quế.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ

Chí Minh

 

 

9

 

Tiếng Anh 1

(    i-Learn     Smart Start)

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương, Nguyễn Thị

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý.

Nhà xuất bản Đại học phạm Thành phố Hồ Chí Minh


 

 

 

10

 

 

Tiếng Anh 1

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc

Hiền, Nguyễn Bích Thuỷ, Lương Quỳnh Trang.

 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

11

Tiếng Anh 1 (Macmillan Next Move)

 

Hoàng    Tăng    Đức    (Chủ    biên), Nguyễn Mạnh Cường.

Nhà xuất bản Đại học phạm Thành phố Hồ

Chí Minh

 

12

Tiếng      Anh      1 (English Discovery)

Lưu Thị Kim Nhung (Chủ  biên), Đỗ Thị Phi Nga.

Nhà   xuất          bản Đại          học    

phạm.

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa lớp 1)./.


 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /      /2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

 

STT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

 

 

1

 

 

Toán 2

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên),  Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hương, Bùi

Bá Mạnh.

 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

 

 

2

 

 

 

Tiếng Việt 2

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Mạnh Hùng - Trần Thị Hiền Lương (đồng Chủ biên), Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Thị Thanh Hương, Trịnh Cẩm Lan, Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng,

Đặng Thị Hảo Tâm.

 

 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

3

 

Đạo đức 2

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn

Ngọc Dung, Lê Thị Tuyết Mai.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

 

4

 

 

Âm nhạc 2

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga, Đặng Khánh

Nhật, Trần Thị Kim Thăng, Nguyễn Thị Thanh Vân.

 

 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

 

 

5

 

 

 

Mĩ thuật 2

Nguyễn Xuân Tiên, Nguyễn Thị Nhung (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Hoàng Minh Phúc (đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Vũ Đức Long, Nguyễn Ánh Phương Nam, Lâm Yến Như, Phạm Văn Thuận, Đàm

Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân.

 

 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

6

 

Tự   nhiên   và  hội 2

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên), Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái, Phùng

Thanh Huyền

 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

 

7

 

Giáo dục thể chất 2

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Phạm Đông Đức (Chủ biên), Phạm

Tràng Kha, Nguyễn Duy Linh.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm


 

 

8

 

Hoạt    động            trải nghiệm 2

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Ngô Quang

Quế.

Nhà xuất bản Đại học phạm Thành phố Hồ

Chí Minh

 

9

Tiếng Anh 2

(I-Learn                    Smart Start)

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai,

Nguyễn Dương Hoài Thương.

Nhà xuất bản Đại học phạm Thành phố Hồ

Chí Minh

 

 

10

 

 

Tiếng Anh 2

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị  Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thuỷ,

Nguyễn Quốc Tuấn.

 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

11

Tiếng Anh 2 (Macmillan Next Move)

Hoàng Tăng Đức (Chủ biên), Phùng Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thu Hoài.

Nhà xuất bản Đại học       Sư          phạm

Thành   phố   Hồ Chí Minh

12

Tiếng Anh 2 (English Discovery)

Lưu Thị Kim Nhung (Chủ biên), Đỗ Thị Phi Nga.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa lớp 2)./.


 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /      /2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

 

STT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

 

 

1

 

 

Ngữ văn 6

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên), Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê

Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương

 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

2

 

Toán 6

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan  (Chủ    biên),         Nguyễn         Cao

Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng.

 

Nhà   xuất   bản

Giáo   dục   Việt Nam

 

3

 

Giáo dục công dân 6

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn HẢi An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phạm Thị

Kim Dung, Nguyễn Thị Thọ.

 

Nhà   xuất            bản Giáo          dục   Việt

Nam

 

 

4

 

 

Khoa   học   tự nhiên 6

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị Oanh (đồng Chủ biên), Lê Minh Cẩm, Ngô Ngọc Hoa, Lê Thị Phương Hoa, Phạm Thị Thanh Hội, Đỗ Thanh Hữu, Cao Tiến Khoa, Lê Thị

Thanh, Nguyễn Đức Trường, Trương Anh Tuấn.

 

 

Nhà   xuất          bản Đại học sư phạm

 

 

5

 

 

Lịch sử và Địa 6

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên), Nghiêm Đình Vỳ, Đào Ngọc Hùng (đồng Chủ biên), Đinh Ngọc Bảo, Đào Ngọc Hùng (đồng Chủ biên), Thị Hằng, Phan  Ngọc Huyền, Phạm Thị Thanh Huyền,

Huỳnh, Trần Thị Hồng, Mai Hoàng Anh Tuấn, Phí Công Việt.

 

 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

6

 

Tin học 6

Nguyễn Chí Công (Chủ biên), Hà Đặng

Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai.

Nhà   xuất   bản

Giáo   dục   Việt Nam

 

7

 

Công nghệ 6

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Trương Thị Hồng Huệ, Lê Xuân Quang, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn

Thanh Trịnh, Vũ Cẩm Tú.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

 

8

 

 

Âm nhạc 6

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Mai Lan 9 (Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Trần Đào Lân,

Trịnh Thị Oanh, Cao Sỹ Anh Tùng, Nguyễn Thanh Vân.

 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam


 

 

 

 

9

 

 

 

Mĩ thuật 6

Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Tấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ biên), Quách Thị Ngọc An, Nguyễn Dương Hải Đăng, Nguyễn Đức Giang,

Phạm Ngọc Mai, Trần Đoàn Thanh Ngọc, Đàm Thị Hải uyên, Trần Thị Vân.

 

 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

10

 

Giáo   dục   thể chất 6

Lưu Quang Hiệp (Tổng chủ biên), Đinh Quang Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh  thu, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn

Thành.

Nhà xuất bản Đại học phạm

 

11

Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Nuyễn Đức Sơn (Chủ biên), Đàm Thị Vân Anh, Bùi Thanh Xuân.

Nhà   xuất          bản Đại học sư phạm

Thành  phố  Hồ Chí Minh

 

 

12

Tiếng Anh 6

i-Learn              Smart World

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên,  Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài

Thương.

Nhà xuất bản Đại học phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 

13

 

Tiếng Anh 6

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Thị Kim Dung, Phạm Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang,

Lương Quỳnh Trang.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

(Danh mục gồm 13 sách giáo khoa lớp 6)./.